Európsky zatýkací rozkaz – Komentár

44.16 

Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahranicnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných clenských štátov, v snahe ukázat a zjednotit postup justicných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované. Pre úplnost a prehladnost tejto témy je pri každom ustanovení uvedená i transponovaná cast Rámcového rozhodnutia 584/2002/SVV o európskom zatykaci a o postupoch odovzdávania osôb, aby citatel mohol porovnat spôsob transpozície a pochopit i širšie súvislosti uvedeného ustanovenia, dané napr. judikatúrou Európskeho súdneho dvora, resp. Súdneho dvora Európskej únie. Súcastou publikácie je i komentovaný formulár európskeho zatýkacieho rozkazu, tak, aby bol zrozumitelný pre každého, kto príde s týmto formulárom do styku
Viac info

Vydavateľstvo: C. H. Beck