O novinárstve

15.77 

Publikácia prináša prierez publicistickou, vedecko-publikačnou a názorovou tvorbou autora za produktívne obdobie cca päťdesiat rokov. Pri štúdiách a odborných článkoch ide o publikované texty v užšie špecializovaných vedecko-teoretických periodikách a zborníkoch, ku ktorým sa širšia odborná verejnosť nedostáva. Štruktúra publikácie sa účelovo (i logicky) delí na tri časti: V prvej Publicistika na základe výberu z vlastnej tvorby ide o žánrovo rôzne stvárňované jednotlivé aktuálne i nadčasov é udalosti a problémy (od roku 1961). Druhá časť Štúdie a odborné články predstavuje samostatné celky (od roku 1983), v ktorých sa vďaka bohatej faktografii odráža reálny stav systému a typológie novinárstva, žánrológie, metód novinárskej tvorby , ako aj stúpajúci vplyv nových informačných technológií na typologické znaky periodickej tlače i prácu novinárov. Tretia časť Rozhovory obsahuje profesionálne, občianske, ale tiež osobné názory a postoje na novinárstvo a médiá vôbec, na ich mie sto a poslanie v rôznorodom mediálnom prostredí (od roku 1990). Dielo tak dostáva charakter uzavretej, ucelenej a užitočnej publikácie.
Viac info

Vydavateľstvo: Eurokódex