Parodontológia I.

49.40 

MUDr. Tomáš Siebert, PhD., je renomovaný slovenský stomatológ a certifikovaný dentoalveolárny chirurg, parodontológ a implantológ. Je členom implantologickej spoločnosti ICOI v USA a členom Európskej parodontologickej asociácie EFP. Profesionálnu erudíciu si zvyšoval i pobytom a štúdiom na 13 európskych pracoviskách, ako aj v USA. Je autorom početných odborných publikácií v slovenských aj zahraničných periodikách a je akceptovaným prednášateľom na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí. Parodontológia je jeden z nosných odborov stomatológie a je aj jeden zo samostatných predmetov štúdia zubného lekárstva na našich lekárskych fakultách. Je známe, že ide o veľmi dôležitý vedný odbor, ktorého náplň, výsledky diagnostiky, prevencie a liečby nezastupiteľne ovplyvňujú stav dentície, a tým aj zdravie človeka a kvalitu jeho života. Vo vývoji v medicíne vrátane stomatológie a nota bene v parodontológii, do ktorej dnes možno zahrnúť aj implantológiu, nastali v posledných decéniách zásadné zmeny. Do praxe boli zavedené moderné technologické možnosti, ktoré modifikujú diagnostické postupy, dopĺňajú, resp. diametrálne menia doteraz poznanú etiopatogenézu ochorení, ako aj ich terapiu. Z tohto dôvodu je zrejmé, že aj bývalé celoštátne učebnice, ktoré sa dlhé roky používali vo výučbe parodontológie, napriek ich nespochybniteľnej dobovej kvalite sú dnes už obsolétne a v praxi nepoužiteľné. Aktivita autora poskytnúť učebný text z parodontológie študentom stomatológie, s presahom k ďalším záujemcom, prišla v hodine dvanástej. Učebný text Parodontológia I. má 195 strán. Do textu je zaradených 15 tabuliek a 45 veľmi kvalitných obrázkov s názorným pedagogickým účinkom. Vlastný učebný text je rozdelený do šiestich základných kapitol s početnými hierarchizovanými podkapitolami. V prvej kapitole autor uvádza študentov do problematiky normálnej anatómie a histológie tkanív ústnej dutiny, s dôrazom na epitelové aj mezenchýmové štruktúry. V druhej kapitole sa rozoberá pojem biologická šírka zuba. V tretej kapitole sa zoširoka hovorí o parodontálnom zdraví. Vychádzajúc z tohto pojmu, sa vo štvrtej kapitole obsah zameriava na mikrobiálne prostredie ústnej dutiny. Zubnému kameňu sa v celej pestrosti poznatkov o tomto patogénnom produkte venuje obsah piatej kapitoly. Posledná, šiesta kapitola je najrozsiahlejšia a sumarizuje klasifikačné systémy stavov a ochorení závesného systému zubov. Tu autor odhaľuje a vysvetľuje nedostatky predchádzajúcich početných klasifikácií a navrhuje upravenú verziu najnovšej platnej klasifikácie stavov a ochorení parodontu z roku 1999. Učebné texty vychádzajú a sú napísané z bohatého prameňa vedomostí a skúseností naslovovzatého odborníka v celej obsiahlej parodontologickej problematike. Obsah je vyvážený a primeraný, čo sa týka hĺbky aj šírky uvedených informácií. Texty veľmi vhodne a pôsobivo dopĺňajú početné a mimoriadne názorné ilustrácie. Možno konštatovať, že prezentovaná učebnica je modernou, a napriek tomu na základe klasických princípov odboru konštruovanou pomôckou na zvládnutie komplikovanej, ale nezastupiteľnej stomatologickej disciplíny parodontológie.
Viac info

Vydavateľstvo: Univerzita Komenského