Slovenská ekonomika po štvrťstoročí samostatného štátu

14.25 

Ekonomický ústav SAV pravidelne publikuje analýzy, ktoré hodnotia aktuálny hospodársky vývoj Slovenska a pravdepodobnú trajektóriu jeho pokračovania. Sú tu však momenty, ktoré nabádajú k spätnému pohľadu do väčšej diaľky a k návratu k niektorým javom. Takým momentom je uplynutie prvého štvrťstoročia existencie Slovenskej republiky. Vznik samostatného štátu v roku 1993 neznamenal žiadny vznik novej ekonomiky ani nejaký radikálny reštart existujúcej ekonomiky. Ak vznikne nový štát, nový subjekt na politickej mape, neznamená to, že by vznikla nejaká celkom nová ekonomika. Predsa však, samostatný štát znamenal možnosť realizácie odlišnej stratégie transformácie ekonomiky či inej hospodárskej politiky. Táto kniha nie je a ani nechcela byť ekonomickou kronikou. Neprináša detailný chronologický prehľad (hoci sa takýmto pohľadom miestami nevyhýba). Skôr sa snaží vyberať pozoruhodné momenty ekonomického vývoja. Niektoré súčasné problémy vývoja slovenskej ekonomiky nemožno vysvetliť bez toho, aby sme nepoznali historické a ekonomické súvislosti. Knihu sme rozdelili do troch častí, každá obsahuje niekoľko kapitol. V prvej časti sú sústredené kapitoly, ktoré sa zaoberajú problémami ekonomickej úrovne, výkonnosti ekonomiky a vývoja jej sociálno-ekonomických parametrov. Dá sa tu dočítať o tom, ako slovenská ekonomika dobiehala úroveň vyspelejších ekonomík, ako sa striedali fázy rastu a poklesu ekonomiky, ako sa menili parametre životnej úrovne. Druhá časť si všíma obsahovú podstatu, teda štruktúru ekonomiky. Zachytáva problémy prechodu od monopolných a oligopolných štruktúr postsocialistickej ekonomiky ku konkurenčnému prostrediu alebo prechodu k mimoriadne otvorenej ekonomike. Poukazuje však aj na rezervy v tvorbe faktorov konkurencieschopnosti. A tretia časť sa venuje zmenám v hospodárskej politike a vo finančnom rámci. Pravdaže, otázok zmien hospodárskej politiky a ekonomických podmienok sa dotýka viacero kapitol. Vecné problémy ekonomík sa od realizovaných politík oddeliť ani nedali. Niektorým segmentom politík sme však ešte venovali koncentrovaný pohľad v tretej časti. Na začiatku bola nová republika s ekonomikou, ku ktorej sa viazalo veľa ustarostených otázok a pochybností. Po štvrťstoročí jej existencie sa ukázala jej životaschopnosť, ale aj obmedzenia a rezervy. A o tom sú nasledujúce kapitoly.
Viac info

Vydavateľstvo: Ekonomický ústav SAV