Sociálna farmácia a zdravotníctvo

10.45 

OBSAH ZDRAVIE A ZDRAVOTNÍCTVO •Legislatívna úprava zdravotníctva •Štátna zdravotná politika •Program podpory zdravia •Zdravotná starostlivosť •Prístup k zdravotnej starostlivosti •Zdravotný stav obyvateľstva a jeho demografický vývoj •SWOT analýza zdravotníctva v SR FINANCOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI •Zdravotné poistenie na Slovensku •Zdravotné poistenie •Zdravotné poisťovne v Slovenskej republike •Komunikácia v oblasti zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA A ELEKTRONIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA •Organizácia zdravotníckej štatistiky v SR •Údaje zdravotníckej štatistiky •Elektronizácia zdravotníctva •e-Health na Slovensku MEDZINÁRODNÉ ASPEKTY ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI •Zdravotná starostlivosť v EÚ •Svetová zdravotnícka organizácia •Stratégia Zdravie pre všetkých v 21. storočí a jej ciele ETIKA V ZDRAVOTNÍCTVE •Modely morálneho uvažovania •Morálne normy a etické kódexy •Medicínska etika •Etické problémy spojené s klinickým hodnotením •Etické komisie FARMÁCIA, LIEKY, LIEKOVÁ POLITIKA •Subjekty pôsobiace v rámci farmácie •Lieková politika •Lieková legislatíva •Lieková legislatíva Európskej únie CENY A SYSTÉM ÚHRAD ZA LIEKY •Hradenie liekov z verejných zdrojov •Kategorizácia liekov a jej aplikácia PROBLEMATIKA UTILIZÁCIE LIEČIV A LIEKOV •Výskum a vývoj nových liekov •Farmaceutické patenty •Registrácia liekov •Originálne a generické lieky a ich postavenie •Ekonomické dôsledky farmakoterapie •Lieky – siroty a ich postavenie •Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu •Bezpečnosť liekov – farmakovigilancia ZÁKLADY FARMAKOEKONOMIKY •Farmakoepidemiológia a jej postavenie •Možnosti farmakoekonomiky •Farmakoekonomika a jej používanie
Viac info

Vydavateľstvo: Osveta