Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva

12.35 

Publikácia sa venuje súhrnnému pohľadu na súkromnoprávny charakter súťažného práva, pričom je zámerom ponúknuť ucelenú analýzu prieniku súťažného práva s inými súkromnoprávnymi odvetviami, predovšetkým s právom duševného vlastníctva, a to tak z hľadiska európskeho práva, ako aj špecifík slovenskej právnej úpravy i praxe v tejto oblasti. Oba systémy právnej ochrany sledujú, aj keď každý inými prostriedkami, rovnaký cieľ, ktorým je podpora inovácie, ekonomického rastu, súťaživosti a v dôsledku toho zlepšenie blahobytu konečného spotrebiteľa. Cieľom publikácie je preto poskytnúť obraz o spoločných a odlišných aspektoch oboch systémov právnej ochrany, o spoločných cieľoch aj možných konfliktoch uvedených právnych odvetví.
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV