Teória ústavy a ústavné systémy demokratických štátov

27.55 

Vysokoškolská učebnica pripravená pre štúdium verejnoprávnych disciplín na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktorá je využiteľná ako študijná literatúra aj pre študentov právnických fakúlt a politológie. V prvej časti učebnice je predmetom výkladu a analýzy teória ústavy. Autor kladie v tejto časti osobitný zreteľ na dynamicky sa rozvíjajúce časti ústavnej teórie, ku ktorým patrí najmä problematika materiálneho jadra ústavy a súdna kontrola ústavnosti. Druhá časť učebnice má komparatívny charakter. Autor v nej analyzuje genézu a rozbor súčasného stavu ústavných modelov tradičných demokracií (USA, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzska a SRN), ako štátov zoskupenia V4 (Poľská republika, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika).
Viac info

Vydavateľstvo: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach