Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

13.97 

Globálna ekonomika sa v posledných rokoch vyznačovala čoraz početnejšími rizikami a väčšími neistotami. Jej vývoj je stále nerovnomerný, napriek tomu, že pozície rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín v globálnom ekonomickom raste sa oslabili. Tohoročná vedecká monografia skúma najnovšie javy vo vývoji svetovej ekonomiky, ktoré sú podrobne analyzované v jednotlivých kapitolách, berúc do úvahy potrebu periodicky sledovať a vedecky analyzovať ekonomické aktivity regiónov reprezentujúcich najvýznamnejšiu časť globálnej ekonomiky. Monografia je rozdelená do troch blokov a jedenástich kapitol a čitateľ v nich nájde kvantum ekonomických informácií tak o regiónoch, ako aj o niektorých globálne významných ekonomikách. The global economy in recent years characterized by increasingly numerous risks and greater uncertainties. The development of the global economy is still uneven despite the weakening of the position of emerging and developing countries in global economic growth. This year`s scientific monograph examines the latest events in the development of the world economy, which are analyzed in detail in separate chapters, taking into account the need to periodically monitor and scientifically analyze the economic activities of regions, where possible, representing the majority of overweight global economy. The monograph is divided into three parts and eleventh chapters, in which the reader will find a bounty of economic information not only about regions, but also about some of the globally major economies
Viac info

Vydavateľstvo: Ekonomický ústav SAV