Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (Komentár)

15.49 

Odmeňovanie, zamestnanosť a pracovné vzťahy zamestnancov vo verejnej správe v súčasnosti upravujú viaceré zákonné a podzákonné normy. Na mnohých, najmä obecných úradoch vykonávajú mzdovú a personálnu agendu zamestnanci, ktorí okrem tejto agendy zastrešujú aj iné samosprávne oblasti. Dlhodobo je systém odmeňovania vo verejnej správe nedostatočne pružný, roztrieštený a komplikovaný. Cieľom tejto publikácie je zrozumiteľným spôsobom vysvetliť jednotlivé ustanovenia zákona č.. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme tak, aby ich čitateľ vedel použiť pri svojej práci s poukázaním na najčastejšie sa vyskytujúce problémy v praxi, s uvedením praktických príkladov a riešení. Komentované ustanovenia sú doplnené aj o aktuálnu judikatúru a o súvisiace platné právne predpisy, ktoré sa na jednotlivé paragrafové znenia vzťahujú. V prílohe publikácie možno nájsť aj vzory, ktoré majú poslúžiť ako pomôcka pre aplikačnú prax čitateľa. Publikácia je písaná z pohľadu praxe v samospráve a je preto určená najmä pre zamestnancov obecných a mestských úradov, ale poslúži ako návod aj pre všetkých ostatných, ktorí pôsobia vo verejnej správe a zaoberajú sa problematikou odmeňovania.
Viac info

Vydavateľstvo: Wolters Kluwer