Environmentálne aspekty v kriminalistike a kriminológii

50.35 

Učebnici v úvode autori prezentujú základné a logicky usporiadané informácie o systéme kriminalistiky s dôrazom na environmentálne aspekty, ako aj obsah práva na životné prostredie vrátane úloh spoločnosti na jeho napĺňanie. Vysvetľujú základy kriminalistiky s vymedzením najdôležitejších pojmov a termínov (predmet kriminalistiky, systém kriminalistiky, stopa v kriminalistike, kriminalistická identifikácia i.). Okrem podrobne opísaných základných kriminalistických techník (biometria, mechanoskopia, balistika, trasológia, chémia, biológia atď., ktoré tvoria jadro celého diela), autori upriamujú pozornosť na odhaľovanie a dokumentovanie envirokriminality, pri ktorej sa orientujú na ďalšie špeciálne otázky, ako sú inštitucionálne zabezpečenie, charakteristické prejavy, typické stopy a spôsoby páchania, osobnostné rysy páchateľov a pod. Ďalšia kapitola sa zaoberá postavením a úlohami znalca v trestnom konaní, vymedzením jeho oprávnení, ale i zodpovednosti za vypracovaný znalecký posudok a záver je venovaný kriminalisticky mimoriadnym udalostiam vrátane obhliadky miesta takejto udalosti, opäť s dôrazom na envirokriminalitu. Z didaktického hľadiska sú pozitívom celého textu stručné zhrnutia obsahu každej podkapitoly s kontrolnými otázkami.
Viac info

Vydavateľstvo: Technická univerzita Zvolen