Menšiny a právo v České republice

24.43 

Problém postavenie menšín patrí v mnohých krajinách k veľmi citlivým témam. V súčasnosti má pre ČR táto otázka menší význam, čo sa však môže rýchlo zmeniť, a to najmä narastajúcim prisťahovalectvom a vznikom nových menšín. Kniha sa zaoberá právnym postavením menšín, najmä národnostných, ktoré v stredoeurópskych pomeroch predstavujú kľúčový prvok tejto problematiky. V úvode knihy je stručne naznačená definícia pojmu menšina a neustála problematika výkladu tohto pojmu. Ďalej prináša podrobný prehľad historického vývoja na území ČR až do roku 1989. Nasleduje prehľad praktického fungovania verejnej správy a aktivít jednotlivých menšín, zaradené sú aj príspevky o špecifikách niektorých kľúčových menšín (Slováci, Rómovia, Židia). Ďalej nasleduje rozbor platného vnútroštátneho práva, najprv ústavného, potom detaily správneho práva. Spracovaný je aj prehľad medzinárodného práva týkajúceho sa menšín, pričom je zaradená medzinárodná ochrana, ale aj regionálne prístupy v Európe. Prínosom knihy je aj ko
Viac info

Vydavateľstvo: Auditorium