Nový Slovenský jazyk pre SŠ 1. roč. – Zošit pre učiteľa 1. časť

12.08 

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ? 1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru. 2. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa. 3. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 4. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí, 5. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém. 6. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti. ZOŠIT PRE UČITEĽA Obsahuje náhľady strán zo Zošita pre študenta s výsledkami úloh, možnými riešenia úloh, námetmi a komentármi k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh. Výsledky sú graficky vyčlenené a urýchľujú prípravu učiteľa na hodinu. Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Keďže má učiteľ k dispozícii všetko na jednom mieste, zvyšuje sa efektivita prípravy učiteľa na hodinu a má dostatok času na individuálny prístup, vlastné tvorivé aktivity a pod. Úlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.
Viac info

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana