Španielsko-slovenský a slovensko-španielský vreckový slovník 3. vyd.

11.31 

Španielsko-slovenský a slovensko-španielský vreckový slovník je spracovaný podľa moderných lexikografických kritérií. Jadro slovnej zásoby tvoria základné neutrálne aj rozličným spôsobom príznakové lexikálne jednotky (t.j. slová a slovné spojenia rozmanitého typu) charakteristické pre dorozumievanie v základných sférach života súčasnej spoločnosti, a to v hovorenej i písanej podobe. Slovník je určený predovšetkým pre školské potreby. Jeho španielsko – slovenská verzia obsahuje 15700 základných hesiel a bude vhodnou pomôckou pre používateľa pri čítaní a prekladaní španielskych textov. Slovensko – španielska časť má okolo 10700 he siel a je zameraná na aktívnu komunikáciu. Okrem toho obsahuje aj najfrekventovanejšie slovné spojenia a najbežnejšiu frazeológiu.
Viac info

Vydavateľstvo: Mikula