Špeciálna onkológia

52.25 

Knižná publikácia Špeciálna onkológia je ojedinelá, rozsiahla monografia od zostavovateľovdoc. MUDr. Juraja Kaušitza, CSc., prof. MUDr. Dalibora Ondruša, DrSc., a početného autorského kolektívu voľne nadväzujúca na predchádzajúce dielo Všeobecnej onkológie. Publikácia Všeobecná onkológia získala Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 a Cenu Slovenskej onkologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2017. Špeciálna onkológia predstavujen komplexný pohľad na najčastejšien malignity zhrnuté do 14 kapitol s početnými subkapitolami, ktoré sa zaoberajú problematikou genetickej typológie nádorov a na ich základe aj možnosťami terapie. Ide o veľmi vyčerpávajúce a obsiahle dielo, ktoré bude isto prínosom nielen v pregraduálnom, ale najmä postgraduálnom vzdelávaní lekárov mnohých špecializácií.
Viac info

Vydavateľstvo: Solen