Správne právo – všeobecná a osobitná časť

10.93 

Prehľadné a ucelené spracovanie všeobecnej aj osobitnej časti správneho práva hmotného a procesného, ktoré poskytuje základnú orientáciu v problematike správneho práva. Obsah: 1. Verejná správa 2. Štátna správa 3. Samospráva 4. Pojem, postavenie a systém správneho práva 5. Administratívnoprávne normy 6. Administratívnoprávne vzťahy 7. Metódy činnosti verejnej správy 8. Formy činnosti verejnej správy 9. Administratívnoprávna zodpovednosť 10. Kontrola vo verejnej správe 11. Zákon o správnom konaní 12. Zákon o priestupkoch, jeho charakteristika, pôsobnosť, vzťah k osobitným predpisom 13. Správa na úseku osobného stavu fyzických osôb 14. Právna úprava štátneho občianstva SR 15. Právna úprava pobytu občanov SR 16. Právna úprava občianskych preukazov 17. Právna úprava cestovných dokladov 18. Štátne symboly a ich používanie, štátny smútok 19. Právna úprava zhromažďovania 20. Právna úprava združovania 21. Právna úprava civilnej ochrany 22. Integrovaný záchranný systém 23. Právna úprava ochrany pred požiarmi 24. Právna úprava živnostenského podnikania 25. Policajné právo 26. Právne postavenie obecnej polície 27. Právna úprava súkromnej bezpečnosti 28. Právna úprava strelných zbraní a streliva 29. Právna úprava utajovaných skutočností 30. Právna úprava štátnych hraníc 31. Právne postavenie cudzincov na území SR 32. Právna úprava azylu 33. Právna úprava pozemných komunikací 34. Právna úprava cestnej dopravy 35. Právna úprava cestnej premávky 36. Právna úprava železničnej dopravy 37. Právna úprava leteckej dopravy 38. Právna úprava životného prostredia 39. Právna úprava stavebného konania 40. Colná správa 41. Právna úprava zdravotníctva 42. Právna úprava školstva 43. Právna úprava správy justície 44. Právna úprava obrany SR 45. Právna úprava správy zahraničných vecí 46. Právna úprava volieb a hlasovania v referende
Viac info

Vydavateľstvo: Veda, vydavateľstvo SAV