Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019

10.45 

Ekonomický ústav SAV už od vzniku SR každoročne publikuje svoj pohľad na vývoj slovenskej ekonomiky, aj s krátkodobým výhľadom. Snaží sa odhaliť zmeny v trendoch, či charakteristické problémy pre aktuálne obdobie. Hoci si každoročná publikácia primárne všíma vývojové tendencie v uplynulom roku, vždy sa snaží zasadiť obraz aktuálneho vývoja do širšieho časového rámca. Aktuálna analýza vznikala v jedinečnej situácii: V čase tvorby analýzy už bolo známe, že ekonomika upadáva do hlbokej depresie vyvolanej globálnou pandémiou. A tak na pozadí hodnotenia vývojových tendencií a problémov ekonomiky už stála vidina otrasu, ktorý mnohé zmení. Vykreslený obraz ekonomiky SR je obrazom stavu, ku ktorému ekonomika dospela tesne pred globálnou depresiou. Za centrálny problém, ktorý si tohoročná publikácia zvlášť všíma, sme vybrali jav, ktorý nebol krátkodobý a má aj presahy do budúcnosti: ide o problém oslabenia rastu produktivity a jeho zaostávania za rastom nákladov práce. Tento problém pravdepodobne nestratí na svojej odbornej a výskumnej atraktívnosti ani po prekonaní súčasnej depresie. Ide o jav, ktorý v minulosti nebol pre SR charakteristický. Práve naopak, SR bola medzi lídrami v raste produktivity práce, rast nákladov práce väčšinou zaostával za rastom produktivity. Bol to pilier konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. V posledných rokoch sa však rast produktivity výrazne spomalil pri zrýchlení rastu nákladov práce. Na začiatku prinášame súhrnný pohľad z výšky, následne sa pohľad zúži na podrobnejší rozbor čiastkových tém v jednotlivých kapitolách: Tie sa zameriavajú na odvetvové špecifiká, trh práce, cenový vývoj, faktory konkurencieschopnosti, na realizáciu politík či prijímané opatrenia. V záverečnej časti prinášame postrehy k otázkam budúceho vývoja. Vzhľadom na ťažko predvídateľný rozsah a dĺžku depresie korigujeme v tomto vydaní charakter poslednej kapitoly. Tradične posledná kapitola obsahovala výhľad vývoja na najbližšie dva roky, s kvantifikáciou základných parametrov. V tejto publikácii sme dočasne obmedzili ambície: snažíme sa skôr v kvalitatívnej rovine naznačiť pravdepodobnejší scenár, očakávané sprievodné javy a dopady. S krátkym časovým odstupom (približne štvrťrok) pripravíme podrobnejší aktualizovaný výhľad, s kvantifikáciami očakávaného vývoja vybraných parametrov.
Viac info

Vydavateľstvo: Ekonomický ústav SAV